Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościGospodarkaPrzemysłTechnologieWiadomości

Dobre wyniki finansowe BASF

 

W drugim kwartale 2015 roku zwiększyliśmy naszą sprzedaż i zyski pomimo niższych wzrostów odnotowywanych na niektórych rynkach oraz pomimo występujących nadal wahań cen surowców. Zyski w pierwszej połowie 2015 roku osiągnęły taki sam poziom jak wynik odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku – jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszej prognozy na pełne 12 miesięcy – powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE, na podsumowującej pierwsze półrocze konferencji prasowej, która odbyła się w Ludwigshafen.

Wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę BASF w II kwartale 2015 roku wyniosła 19,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż wynik osiągnięty w takim samym okresie ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży wzrosła o 2% w porównaniu do drugiego kwartału 2014, głównie dzięki znacznej poprawie wyników odnotowanej w dziale Ropy Naftowej i Gazu. Na skutek znacznego spadku cen ropy doszło do obniżenia ogólnego poziomu cen, szczególnie w działach Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu. Wszystkie działy odnotowały dodatnie różnice kursowe.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (EBIT) wzrósł o 31 mln EUR, do kwoty ok. 2,0 mld EUR. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami działu Functional Materials & Solutions, oraz niższymi kosztami pozostałych działów. Choć zyski całego segmentu Chemicals zmniejszyły się tylko nieznacznie, to pozostałe branże odnotowały znaczące spadki.

Zysk operacyjny wzrósł w drugim kwartale o 106 mln EUR do kwoty 2,0 mld EUR, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto (1,3 mld EUR) osiągnął taki sam poziom, jaki odnotowano w drugim kwartale 2014. Zysk na akcję wyniósł w II kwartale 2015 r. 1,38 EUR, w porównaniu do 1,37 EUR w tym samym okresie 2014 r.

W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła do poziomu 39,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wynik taki odnotowano pomimo nieznacznego spadku wielkości sprzedaży w branży chemicznej. Wynoszący około 4,1 mld EUR zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnął taki sam poziom, jak w pierwszej połowie 2014 r. Gorsze wyniki działu Oil & Gas, spowodowane spadkiem cen ropy wywarły negatywny wpływ na zyski. Przeciwwagę w tym zakresie zapewniły jednak lepsze wyniki odnotowane w działach Functional Materials & Solutions oraz Chemicals. Zyski działu Agricultural Solutions osiągnęły taki sam poziom jak w pierwszej połowie ubiegłego roku; natomiast wyniki segmentu Performance Products oraz segmentu klasyfikowanego jako Inne były niższe od poziomu odnotowanego w tym samym okresie 2014 roku.

Ilość środków pieniężnych wygenerowanych na działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 2,4 mld EUR do kwoty 5,1 mld EUR. “Wynik osiągnięty w pierwszym półroczu 2014 został niemalże podwojony wynikało to głównie ze zmniejszenia wartości rezerw o 1,3 mld EUR. Do takiego rezultatu przyczyniły się również sezonowe wahania w branży handlu gazem ziemnym oraz w działalności działu środków ochrony roślin. Nie bez znaczenia była też nieustająca optymalizacja stosowanych przez nas metod zarządzania poziomem rezerw” – zauważył dr Hans-Ulrich Engel, Dyrektor Finansowy BASF SE.

Prognoza na cały rok 2015

Tempo wzrostu gospodarki globalnej oraz ogólnoświatowej produkcji przemysłowej i chemicznej odnotowane w pierwszej połowie 2015 roku było niższe od oczekiwań naszej firmy. W związku z powyższym skorygowano prognozy dotyczące globalnej koniunktury gospodarczej na rok 2015 (wartości poprzednich prognoz podano w nawiasach):

– Wzrost produktu krajowego brutto: 2,4% (2,8%)

– Wzrost produkcji przemysłowej: 2,9% (3,6%)

– Wzrost produkcji chemicznej: 3,8% (4,2%)

– Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,15 USD za 1 EUR (1,20 USD za 1 EUR)

– Średnia cena ropy naftowej w ciągu roku: 60-70 USD za baryłkę (bez zmian)

Jeżeli chodzi o wyniki dotyczącego całego roku 2015, to spodziewany się, że gospodarka światowa oraz globalna produkcja przemysłowa i chemiczna będą rosnąć nieco wolniej niż przewidywaliśmy sześć miesięcy temu. Świadomi wysokiego poziomu ryzyka, podtrzymujemy prognozy dotyczące naszych wyników na rok 2015: zamierzamy osiągnąć doskonałe rezultaty i chcemy nieznacznie zwiększyć sprzedaż, pomimo zmiennych i będących ogromnym wyzwaniem warunków, w jakich działamy. Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu zysków operacyjnych przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który będzie odpowiadał wynikowi odnotowanemu w zeszłym roku” – powiedział Bock.

Rozwój poszczególnych obszarów działalności w II kwartale 

Wartość sprzedaży odnotowana w dziale Chemicals wyniosła 4,0 mld EUR i była o 8% niższa niż w drugim kwartale 2014 roku. Niższe koszty surowców doprowadziły do gwałtownego spadku cen, szczególnie w dziale Petrochemicals. Wartość sprzedaży dodatkowo ograniczyło również pozbycie się przez BASF pod koniec 2014 roku udziałów w firmie Ellba Eastern Private Ltd. – wspólnym przedsięwzięciu prowadzonym w Singapurze. Zostało to częściowo zrekompensowane przez wyższą wielkość sprzedaży wygenerowaną przez dział Intermediates oraz przez dodatnie różnice kursowe odnotowane przez wszystkie działy. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 22 mln EUR do poziomu 548 mln EUR, głównie w wyniku wyższych kosztów stałych wynikających ze stopniowego uruchamiania nowych zakładów produkcyjnych i większej ilości planowych przestojów. W pierwszej połowie 2015 roku sprzedaż spadła o 10% do poziomu 7,8 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 103 mln EUR do 1,3  mld EUR, głównie dzięki lepszym wynikom osiągniętym przez dział Petrochemicals.

W dziale Performance Products sprzedaż wzrosła o 4% do poziomu 4,1 mld EUR dzięki pozytywnym różnicom kursowym. Wielkość sprzedaży spadła nieznacznie, głównie ze względu na nieplanowany wcześniej przestój w zakładach wytwarzających poliizobuten, jak również w wyniku niższego popytu na chemikalia stosowane przy wydobyciu ropy naftowej, spowodowanego spadkiem cen tego surowca. Rynek odczynników chemicznych do papieru nadal zmaga się z trudnościami. Ponadto, negatywny wpływ na ceny miała również silna konkurencja w branży witaminy E. Uruchomienie nowych zakładów, redukcja poziomu zapasów oraz negatywne różnice kursowe to czynniki, które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu kosztów stałych. W związku z powyższym zysk operacyjny całego segmentu przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 131 mln EUR do poziomu 304 mln EUR. Wartość sprzedaży wzrosła w pierwszej połowie 2015 o 4% osiągając kwotę 8,1 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych obniżył się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku o 43 mln EUR do poziomu 819 mln EUR, głównie ze względu na wzrost kosztów stałych.

W dziale Functional Materials & Solutions, sprzedaż przekroczyła wartość uzyskaną w II kwartale 2014 r. o 9% i osiągnęła poziom 4,9 mld EUR. Ów wzrost wynikał w głównej mierze z pozytywnych różnic kursowych odnotowanych przez wszystkie branże. Wielkość sprzedaży zrównała się z wynikiem uzyskanym w tym samym kwartale poprzedniego roku, zaś ceny odnotowały niewielki spadek. O ile wolumen sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego rósł, to wyniki dotyczące handlu metalami szlachetnymi uległy pogorszeniu. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 102 mln EUR, osiągając poziom 458 mln EUR, głównie ze względu na dobre rezultaty osiągane przez dział Performance Materials. Sprzedaż odnotowana w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 9% do 9,5 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych poprawił się o 222 mln EUR osiągając poziom 889 mln EUR, głównie dzięki dobrym rezultatom działu Performance Materials.

W II kwartale sprzedaż działu Agricultural Solutions zwiększyła się o 1%  – do 1,7 mld EUR, pomimo trudnych warunków na rynku. Dodatnie różnice kursowe i wyższe ceny sprzedaży z nadwyżką zrekompensowały spadek wolumenu sprzedaży. Pomimo to zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 68 mln EUR do wartości 365 mln EUR. Przyczyną tego zjawiska – oprócz spadku wolumenu sprzedaży – był także wzrost kosztów stałych spowodowany uruchomieniem nowych zakładów. Wartość sprzedaży wygenerowana przez dział Agricultural Solutions w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 8%, osiągając poziom 3,6 mld EUR, pomimo niewielkiego spadku jej wolumenu. Wynoszący 939 mln EUR zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych pozostał na takim samym poziomie, jaki odnotowano w poprzednim pierwszym półroczu.

Wartość sprzedaży w dziale Oil&Gas wzrosła w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku o 15% do poziom 3,7 mld EUR. Wzrost ów wynikał w głównej mierze z szybko zwiększających się obrotów handlu gazem ziemnym. Cena ropy wyrażona w dolarach amerykańskich spadła o 44%, zmniejszając wartość sprzedaży. Trendy cenowe dotyczące ropy naftowej wywarły także negatywny wpływ na zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który spadł o 115 mln USD do 431 mln USD. Zyski osiągnięte w drugim kwartale ubiegłego roku uwzględniały pozytywne wyniki uzyskane na działalności wydobywczej prowadzonej u wybrzeży Libii. W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła o 16%, osiągając kwotę 8,7 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 144 mln USD do 868 mld USD. Wyższe zyski uzyskane w handlu gazem ziemnym nie były w stanie całkowicie zrównoważyć wynikającego głównie ze spadku cen ropy naftowej gorszego wyniku sektora Exploration & Production.

Sprzedaż odnotowana przez Inne działy spadła w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku o 11% do poziomu 757 mln EUR. Przyczyniła się do tego głównie niższa dostępność obiektów produkcyjnych wynikająca z przestoju zakładu Ellba C.V. w holenderskim mieście Moerdijk, oraz sprzedaż przez BASF udziałów w prowadzonym w Singapurze wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą Ellba Eastern Private Ltd. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 265 mln EUR do poziomu minus 63 mln EUR. Poprawa ta wynikała głównie z likwidacji wartych 170 mln EUR rezerw na długoterminowy program motywacyjny, przeprowadzonej dzięki niższej wartości akcji odnotowanej w drugim kwartale. Wydatki związane z utworzeniem rezerw na ów program były uwzględnione w wynikach za II kwartał 2014 oraz I kwartał 2015. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku sprzedaż innych działów spadła o 25% do poziomu 1,4 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zmniejszył się o 145 mln EUR do  minus 676 mln EUR.

 

 

 

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Branżę modową czekają rewolucyjne zmiany

AktualnościWiadomości

W Polsce jest ponad milion legalnie pracujących cudzoziemców

AktualnościWiadomości

Daimler Truck korzysta z wyższych cen

AktualnościWiadomości

Siemens jest na minusie po raz pierwszy od 12 lat

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: