Polityka Prywatności

Korzystanie z usług „Ampress Sp. z o.o.” („Ampress”) i odwiedzanie stron Ampress jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności.

Przed każdym skorzystaniem z usług Ampress i odwiedzając serwisy Ampress należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych usług ani użyteczności serwisów oferowanych poprzez systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

„Ampress przykłada wiele uwagi ochronie prywatności informacji dotyczących użytkowników usług i serwisów. W czasie korzystania z usług i serwisów można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

***

Ampress jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 925 ze zm.). Ampress bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z polskim i europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

 

Dane osobowe użytkowników uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane przez Ampress w następujących celach:

 

 1. Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (świadczenia usług), w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO- wykonanie umowy);
 2. Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, tj:
  1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  2. Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystali:

 

  1. Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
  2. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
  3. Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
 1. Wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 3. Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 4. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Ampress samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 5. na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Treść zgody użytkownika będzie określać w jakim celu będziemy przetwarzali dane osobowe danego użytkownika.

Bez rejestracji przez użytkownika nie możemy wykonywać usług objętych umową.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe takie jak:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania/adres wysyłki,

– adres email,

– numer telefonu,

– datę urodzenia (opcjonalnie),

– płeć (opcjonalnie)

– login i hasło

niezbędne do korzystania z niektórych serwisów i usług Ampress. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, produktach oraz dostępnych promocjach a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla poszczególnych celów wskazanych przez Ampress.

Podczas zawierania umowy lub w czasie jej trwania użytkownicy mogą zamówić dodatkowe usługi, a także mogą skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania danych użytkownika w sposób inny, niż opisany w Polityce Prywatności, brakujące informacje przekażemy użytkownikowi przed uzyskaniem tych danych.

Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Imię” „Nazwisko” są rejestrowane w systemie informatycznym Ampress jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołana nazwa, zwana również „loginem” oraz ustanowione przez użytkownika „hasło”). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany jako login, a także w celu świadczenia usług przez Ampress i przypomnienia hasła (na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłany, na odpowiedni wniosek użytkownika złożony serwisie e-mail z informacją przypominającą hasło do serwisu). Pola „płeć” i „data urodzenia” służą przekazaniu dalszych informacji o użytkowniku, opcjonalnie, stosownie do woli użytkownika. Wszystkie dane podawane przez użytkownika przy rejestracji są wykorzystywane jedynie w celach opisanych powyżej.

Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest zawsze dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym. Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisów Ampress są przetwarzane dla potrzeb serwisów i będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Ampress na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO:

Dane użytkowników przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonaniu naszych usług:
  1. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych;
  2. obsługującym sieć teleinformatyczną, nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
  3. podmiotom, które wspierają nas przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta
  4. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną czy księgową
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane użytkowników we własnym imieniu:
  1. podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych
  2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia działania usługi POLECENIE ZAPŁATY oraz dokonania zwrotów na rzecz użytkowników
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności w sytuacji, gdy użytkownik nie płaci naszych rachunków

Jeżeli użytkownik dokona zapłaty za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonał użytkownik zapłaty. Dane te będziemy przetwarzali:

 1. w celu sprawdzenia czy użytkownik dokonał prawidłowej zapłaty a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa prawna: 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy)
 2. w celu dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).
 3. w celach statystycznych i analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przez naszych partnerów świadczących usługi w imieniu lub dla Ampress. Umowy zawarte z takimi podmiotami zobowiązują je jednak do traktowania Państwa danych z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Newslettery:

Administrator świadczy usługę newslettera wyłącznie dla użytkowników, którzy w tym celu podali. swój adres e-mail, Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych będzie skutkowało brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez użytkownika.

Dane osobowe w ramach usługi newslettera są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy
 2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawa prawna (w tym profilowania): art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach;
 4.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Prawa każdego użytkownika:

Dysponentem danych osobowych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą.

Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo do:

 1. wglądu do własnych danych osobowych ujętych w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto)
 2. poprawiania lub sprostowania zawartych informacji w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu, którym jest adres email podany przez użytkownika).

Każdy użytkownik ma prawo także:

 1. żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych. Prawo to jest realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres ampress@ampress.pl

Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące poprzednich zakupów użytkowników dla celów sprawozdawczości, zapewnienia zgodności i naszej odpowiedzialności za świadczone usługi.

 1. Żądania ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Prawo to realizowane poprzez żądanie ograniczenia przetwarzania określonych danych zamieszczonych w ramach profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres ampress@ampress.pl.
 2. Przeniesienia danych do innego administratora danych lub Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Aby mieć pewność, że użytkownik jest uprawniony do złożenia danego wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie użytkownika.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej każdy użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych danego użytkownika (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych użytkownika w tym konkretnym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą użytkownicy w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku danego użytkownika, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności
 2. Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ampress:

ampress@ampress.pl

Ampress jako administrator danych osobowych wypełnił obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Ampress przetwarza dane użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania usług, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają Ampress w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Ampress korzysta z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i świadczonych usług.

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych,
 2. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 3. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Partnerzy Ampress:

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach naszego serwisu. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Ampress zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

 

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisów Ampress, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Ampress.

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach Ampress, proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja” na adres rezygnacja@Ampress.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją. Mogą Państwo także zastosować procedurę zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa powyżej.

 

 

*****

 

Identyfikacja odwiedzających Serwisy Ampress:

Polityka Cookies Ampress:

Ampress wskazuje, iż poprzez korzystanie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem serwisów internetowych lub otrzymywanie od Ampress wiadomości e-mail użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

Od czasu do czasu Ampress może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą “cookies”. Dzięki “cookies” Ampress dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej usług i serwisów, co ułatwia Ampress na bieżąco dostosowywać zasoby serwisów i usług do potrzeb klienta. Dodajmy, że “cookies” Ampress używa jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez “cookies” wysyłanych tylko z tego serwisu. Stosowanie “cookies” jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. “Cookies” są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w serwisach Ampress.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać “cookies” lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Z „cookies” mogą korzystać także podmioty współpracujące z Ampress, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania aplikacji i stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki „ciasteczkom” podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową, a także przedstawiać spersonalizowane reklamy.

Zmiany:

Ampress zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies”, zmian zasobów niniejszego serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do niniejszego serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies” prosimy je kierować na adres ampress@ampress.pl