Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościBankiWiadomości

Alior Bank zanotował najwyższy zysk netto w swojej historii

 

Alior Bank uzyskał w 2016 r. zysk netto w wysokości 618 mln zł. Oznacza to 100% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik ten uwzględnia: 360 mln zł zysku netto Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH), 14 mln zł wyniku na podstawowej działalności Banku BPH,      508 mln zł zysku z okazyjnego nabycia podstawowej działalności Banku BPH, 264 mln zł rezerwy restrukturyzacyjnej i kosztów integracji.

Po wyłączeniu podatku bankowego oraz zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk netto Alior Banku wyniósł 485 mln zł w 2016 r., o 57 proc. więcej niż w 2015 r.

Alior Bank wypracował w 2016 r. blisko 3,2 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym prawie 2 mld zł z tytułu odsetek i 331 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 47 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Po raz pierwszy w historii banku organiczny przyrost wolumenu kredytów osiągnął 6,9 mld zł netto, znacznie powyżej oczekiwań. Tym samym udział Alior Banku we wzroście należności sektora bankowego wyniósł prawie 12%.

Bank zwiększył też swój udział w polskim rynku kredytów i depozytów do 5%. Łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 46,3 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 51,4 mld zł. To odpowiednio 50 proc. i 53 proc. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 90,1 %.

Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH) na koniec 2016 r. wyniósł 49,1 proc.

Zysk z okazyjnego nabycia Banku BPH w wysokości 508 mln zł przyczynił się do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku. Na koniec 2016 r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 13,6 proc i 11,3 proc.

Zysk z okazyjnego nabycia Banku BPH umożliwił utworzenie rezerwy na poczet kosztów restrukturyzacji zatrudnienia jeszcze w IV kwartale 2016 r. Dzięki temu koszty integracji obciążające wynik 2017 r. będą znacznie niższe i wyniosą 195 mln zł wobec planowanych 447 mln zł.

O 70 mln zł wyższe niż uprzednio zakładano będą docelowe, planowane synergie wynikające z połączenia (374 mln zł wobec 304 mln zł). Należy pamięta, że dodatkowe 160 mln zł synergii zostało już zrealizowane w ramach Banku BPH, jeszcze przed połączeniem z Alior Bankiem.

Suma bilansowa Alior Banku na koniec 2016 r. przekroczyła 61 mld zł i w ujęciu rok do roku wzrosła o 53 proc. Tym samym bank znalazł się wśród 10. największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów.

27 marca b.r., zaledwie pół roku po połączeniu prawnym zakończy się fuzja operacyjna z podstawową działalnością Banku BPH. Będzie to zatem najszybszy proces integracji w historii polskiego sektora bankowego.

Dzięki transakcji zakupu podstawowej działalności Banku BPH Alior Bank wszedł do pierwszej dziesiątki największych banków w kraju. Zgodnie ze złożoną obietnicą integrację obu banków zakończymy do końca marca, w zaledwie pół roku od połączenia prawnego. Jednocześnie w 2016 r. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki biznesowe z działalności organicznej, czego dowodem jest najwyższy w historii banku poziom zysku netto i przyrost wolumenu kredytów i depozytów– mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. – Już 13 marca ogłosimy nową strategię Banku na lata 2017 – 2020, która będzie drogowskazem na ścieżce do szybkiego rozwoju działalności Banku.– dodaje Wojciech Sobieraj.

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku za 2016 r., po uwzględnieniu podatku od aktywów instytucji finansowych oraz zdarzeń jednorazowych, wyniósł 618 mln zł, co oznacza wzrost o 100 proc. w porównaniu w 2015 r. Po wyłączeniu podatku oraz przychodów związanych z nabyciem podstawowej części Banku BPH, zysku z jej działalności, a także rezerwy na restrukturyzację i kosztów integracji, wypracowany zysk netto Alior Banku wyniósł 485 mln zł, o 57 proc. więcej niż w 2015 r.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec 2016 r. 3,2 mld zł, tj. o 47 proc. więcej niż rok wcześniej. W wyniku dynamicznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 30 proc., do prawie 2 mld zł.

 

Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniósł 331 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 404 mln zł i był o 21 proc. wyższy niż w 2015 r. 508 mln zł wyniósł zysk z okazyjnego nabycia podstawowej części Banku BPH.
Przychody Alior Banku (mln zł)


 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

Na koniec 2016 r. współczynnik C/I Alior Banku (stand-alone, bez Banku BPH) ukształtował się na poziomie 49,1 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej był niższy o 2 p.p.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i na koniec 2016 r. osiągnęła 46,3 mld zł (w tym 8,8 mld zł wyniósł wolumen udzielonych kredytów w przejętej części Banku BPH). Po raz pierwszy w historii banku przyrost wolumenu kredytów osiągnął 6,9 mld zł netto. Tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki atrakcyjnej ofercie, m.in. wprowadzeniu nowego modelu zniżek pożyczkowych premiujących solidnych kredytobiorców. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 51,4 mld zł, czyli o 53 proc. więcej niż rok wcześniej (12,8 mld zł pochodziło z depozytów klientów przejętej części Banku BPH). Ponad 50% łącznej wartości depozytów zgromadzonych w Alior Banku stanowią osady na rachunkach bieżących.

 

Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł)


 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

Na wysokim poziomie utrzymują się wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1. Na koniec 2016 r. wyniosły one odpowiednio 13,6 proc. oraz 11,3 proc. Do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku przyczynił się zysk z okazyjnego nabycia podstawowej działalności Banku BPH w wysokości 508 mln zł.

Zysk z okazyjnego nabycia Banku BPH umożliwił utworzenie rezerwy na poczet kosztów restrukturyzacji zatrudnienia jeszcze w IV kw. 2016 r. Dzięki temu znacznemu obniżeniu ulegną koszty integracji obciążające wynik 2017 r. (do 195 mln zł wobec wcześniej planowanych 447 mln PLN).

Fuzja operacyjna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH zakończy się już 27 marca br., w zaledwie pół roku od połączenia prawnego. Będzie to zatem najszybszy proces integracji w historii polskiego sektora bankowego. Poziom oczekiwanych, docelowych synergii wynikających z fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH wyniesie 374 mln zł, o 70 mln zł więcej niż uprzednio zakładano (304 mln zł). Należy pamiętać, że dodatkowe 160 mln zł synergii zostało zrealizowane jeszcze w ramach programu restrukturyzacji Banku BPH, przed wydzieleniem podstawowej działalności do Alior Banku.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Połączone aktywa Alior Banku i Banku BPH wynoszą 61 mld zł, co plasuje bank na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec września 2016 r. Sprawną obsługę ponad 4 mln klientów, w tym prawie 190 tys. firm, zapewnia ponad 10 000 pracowników oraz druga co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 1100 placówek. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Źródło: Alior Bank

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

UseCrypt Messenger przetestowany przez globalnych ekspertów

AktualnościWiadomości

Współczesny przywódca, czyli kto?

AktualnościWiadomości

W czasie pandemii wzrosty obciążenia sieci sięgają 50 proc.

AktualnościWiadomości

Ryzyko pełnego lockdownu na razie słabnie

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: