Przedsiębiorcy z Podlasia z optymizmem patrzą w przyszłość. Najlepsze nastroje panują wśród właścicieli z podregionu łomżyńskiego. Rośnie odsetek eksportujących firm. Poziom inwestycji i innowacji w województwie jest zbliżony do średniej krajowej. Podlascy przedsiębiorcy najlepiej oceniają zatrudnienie i dostępność do finansowania zewnętrznego.

Mikro i mali przedsiębiorcy z Podlasia z optymizmem patrzą w przyszłość. Kolejne 12 miesięcy ocenili na 98,1 pkt – to nieco lepiej niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik ten wyniósł 97,9 pkt. Przyszłość w najlepszych barwach, podobnie jak w ubiegłym roku, widzą właściciele firm z podregionu białostockiego. Natomiast, ubiegłe 12 miesięcy podlascy właściciele oceniają na 93,9 pkt, czyli gorzej niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik ten wyniósł 95,4 pkt. Najlepiej przeszłość oceniają przedsiębiorcy z podregionu łomżyńskiego. Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury (wypadkowa ocen ostatnich i przyszłych 12 miesięcy) wyniósł 96 pkt i podobnie jak w ubiegłym roku jest niższy o 1 pp. niż średnio w kraju.

Zmieniła się mapa nastrojów przedsiębiorców na Podlasiu. W ubiegłych latach w najgorszych nastrojach byli właściciele mikro i małych firm w podregionie łomżyńskim. Teraz należą oni do najbardziej zadowolonych w województwie. Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury wzrósł tu o 2 pkt i wynosi 97 pkt. Wskaźnik nastrojów spadł natomiast w pozostałych podregionach i tym samym, białostoccy przedsiębiorcy, którzy do tej pory należeli do najbardziej zadowolonych w województwie, w ogólnym rozrachunku uplasowali się na drugim miejscu. Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury spadł tu o 2 pkt do 96 pkt. Najmniej zadowoleni (na 94 pkt) są przedsiębiorcy z Suwalszczyzny – mówi Jakub Fulara, współautor Raportu Banku Pekao SA.

Wskaźnik Koniunktury to wypadkowa wyników badania dla 8 obszarów: oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży i firmy, przychodów i wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, długości oczekiwania na zapłatę oraz dostępu do finansowania. Podlascy przedsiębiorcy podobnie jak w ubiegłym roku najlepiej ocenili zatrudnienie oraz dostępność do finansowania zewnętrznego.

Na Podlasiu rośnie odsetek eksportujących firm. W 2016 r. działalność eksportową prowadziło tu 16% mikro i małych firm, to o 2 pp. więcej niż w ubiegłym roku i równocześnie o 2 pp. mniej niż średnio w kraju, gdzie eksportuje 18% firm. W 2016 r. w ujęciu rocznym wzrósł odsetek eksportujących firm na Suwalszczyźnie (z 12% do 17%), Białostocczyźnie (z 14% do 17%), natomiast nieznacznie spadł w podregionie łomżyńskim (z 16% na 15%). W 2017 roku wyższy odsetek firm zamierza prowadzić działalność eksportową. W podregionach białostockim i łomżyńskim będzie to odpowiednio 22% i 20% firm (średnio w kraju zamierza eksportować 20% firm). Na Suwalszczyźnie odsetek eksportujących może nieznacznie spaść w porównaniu z 2016 r. i wynieść 15%.

Plany eksportowe przedsiębiorców z białostockiego i łomżyńskiego mogą wpłynąć pozytywnie na nastroje w tych podregionach. Zazwyczaj właściciele firm, które eksportują są bardziej zadowoleni z przychodów w porównaniu z przedsiębiorcami, którzy nie wychodzą poza krajowy rynek – dodaje Jakub Fulara, współautor Raportu Banku Pekao SA.

Przedsiębiorcy z Podlasia byli proszeni o skwantyfikowanie barier rozwoju biznesu. Średnia wartość barier spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wśród barier, których wartość wzrosła znalazły się: kwalifikacje pracowników i dostęp do finansowania.

W tym roku tematem specjalnym siódmej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao SA są inwestycje w mikro i małych firmach. Na Podlasiu w 2016 roku inwestowało 43% firm (to o 1 pp. mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem). Przy czym, średnia dla kraju wynosi 49%. Najwyższy odsetek inwestujących firm jest w podregionach łomżyńskim (52%), a następnie białostockim (41%) i suwalskim (35%). W kolejnym roku ponownie najwięcej inwestycji zapowiadają przedsiębiorcy z podregionu łomżyńskiego (47% firm). W pozostałych regionach odsetek inwestujących będzie zbliżony – na poziomie 36-37%.

Na Podlasiu przedsiębiorcy realizują inwestycje, żeby poprawić efektywność (56%), dokonać wymiany środków trwałych (34%) oraz w odpowiedzi na popyt na produkty i usługi firmy na rynku krajowym (14%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z Podlasia podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie (48%) oraz kursy i szkolenia (35%). Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzona działalnością (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

Na Podlasiu odsetek innowacyjnych firm oraz nakłady na innowacje są zbliżone do średniej krajowej. W województwie innowacje produktowe, podobnie jak średnio w kraju, wdrożyło 24% firm, a innowacje procesowe 13% (średnio w kraju 17%). Najwięcej innowacji produktowych wdrożyły firmy z łomżyńskiego (28% vs. 31% rok wcześniej). Pod względem innowacji procesowych na prowadzenie wysunęły się firmy z podregionów suwalskiego i białostockiego (po 14%). W łomżyńskim innowacje procesowe wprowadziło 11% (spadek z 19% w porównaniu z ubiegłym rokiem)

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 628 z województwa podlaskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów).