Produkt krajowy brutto w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – wynika ze wstępnych szacunków GUS. – Mocne odczyty miesięcznych danych dotyczących m.in. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej ustawiły oczekiwania co do wyników PKB za pierwszy kwartał bieżącego roku na wysokim poziomie – jak się okazało zupełnie słusznie.

Szybsze roczne tempo wzrostu gospodarczego zawdzięczamy wychodzącym z poważnej zapaści inwestycjom publicznym, ale również świetnemu kwartalnemu wzrostowi PKB w IV kw. 2016 r. oraz niskiej bazie z I kw. 2016 r. – komentuje ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Z uwagi na wstępny charakter danych informacje na temat wpływu poszczególnych składowych wzrostu PKB nie są jeszcze dostępne.

Można jednak spodziewać się istotnej poprawy wyników w zakresie nakładów na środki trwałe, które do tej pory były czynnikiem istotnie obniżającym dynamikę wzrostu gospodarczego. Ma to związek przede wszystkim ze zwiększoną aktywnością inwestycyjną sektora publicznego, wynikającą z uruchomienia środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wiele wskazuje na to, że jednocześnie dotychczasowy główny motor wzrostu PKB, jakim jest konsumpcja prywatna, uległ dalszemu wzmocnieniu.

Poprawa wyników polskiej gospodarki w ujęciu rocznym nie jest jednak wyłącznie zasługą tego, co wypracowano w ubiegłym kwartale. Istotne znaczenie ma również przechodzący efekt bardzo silnego kwartalnego wzrostu (o 1,7 proc. kw/kw wyrównany sezonowo), jaki nastąpił w ostatnich trzech miesiącach minionego roku.

Nakłada się na to dodatkowo niska baza statystyczna z I kw. 2016 r. (nastąpił wówczas spadek PKB o 0,1 proc. kw/kw), stanowiącego punkt odniesienia do obliczeń rocznej dynamiki wzrostu. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce prawdopodobnie utrzymają się w kolejnych kwartałach. Sprzyjać temu będzie dalszy wzrost spożycia oraz inwestycji, jak również korzystny klimat koniunktury gospodarczej panujący u najważniejszych partnerów handlowych Polski. Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP