Quercus TFI S.A. rusza na rynki w USA i Europie Zachodniej w poszukiwaniu szybszego wzrostu i wykorzystania potencjału głównie w obszarze nowych technologii, IT i szeroko pojętej branży medycznej. W tym celu uruchamia subfundusz QUERCUS Global Growth w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO. Quercus TFI S.A. liczy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, zmniejszenie lokalnego ryzyka i zainteresowanie inwestorów w ciągu 2 lat na poziomie 50 mln zł aktywów. 

„Spółki nowej gospodarki rosną w długim terminie szybciej niż tradycyjne biznesy, a wybrane przez nas sektory maja dobrą perspektywę wzrostu wartości w długim okresie.” – podkreśla Arkadiusz Bebel, Zarządzający Funduszem.

„Ostatnie kilkanaście lat to znaczne przyspieszenie postępu technologicznego na całym świecie, które skutkuje znacznie szybszym wzrostem zysków spółek technologicznych (EPS – earnings per share). Uważamy, że ten trend powinien być kontynuowany.” – dodaje Arkadiusz Bebel. 

0828F96B-7873-417A-B192-1EABE3EF4EC0

QUERCUS Global Growth planuje inwestować zarówno w liderów w sektorze nowych technologii (Apple, Google), jak i rodzące się gwiazdy (IT, biotechnologia). Fundusz będzie służył do ograniczenia lokalnego ryzyka (niewielka ekspozycja na rynek polski), jak i będzie dawał możliwość uzyskania ekspozycji na sektory nieobecne w polskiej gospodarce.

„Ekspozycja na acykliczne sektory (np. biotechnologia) powinna stabilizująco wpływać na wyniki funduszu. Dodatkowo możemy wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka części pozycji akcyjnej lub walutowej.” – dodaje Arkadiusz Bebel. 

Sektor biotechnologiczny rozwija się w tempie 10-15% rocznie, co jest pochodną rosnących wydatków na ochronę zdrowia, zmian demograficznych, a także rosnących wydatków na badania. „Przed sektorem biotechnologicznym wciąż istnieje wiele wyzwań, a trendy, tj. demografia czy chęć podnoszenia jakości życia, są długoterminowo mocno wspierające. Pomimo dobrej koniunktury na światowych rynkach, notowania wielu spółek biotechnologicznych w ostatnim czasie nie rosły, a indeks NASDAQ Biotechnology znalazł się poniżej krzywej wyznaczającej długoterminowy trend.” – wyjaśnia Arkadiusz Bebel.

FB0069F8-4D38-4A1C-AE04-81193178D3E3

Działanie QUERCUS Global Growth wiąże się z wyższym (niż w przypadku klasycznych funduszy akcji) poziomem ryzyka inwestycyjnego. Udział akcji wynosi 50-100% aktywów. Fundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji.

Celem QUERCUS Global Growth jest dynamiczny wzrost wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu MSCI World Index, który jest benchmarkiem dla nowego funduszu.

QUERCUS Global Growth jest 10 subfunduszem w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO. Sprzedaż jednostek uczestnictwa rozpoczęła się 31 maja br. Minimalna wpłata wynosi 20 tys. zł. Fundusz będzie pobierać stała opłatę za zarządzanie na poziomie 3,3% rocznie oraz – w przypadku uzyskania ponadprzeciętnych wyników – success fee o maksymalnej wysokości 0,5%. Opłata dystrybucyjna wynosi 0-3,3%.

* * *

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 roku zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 roku najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 roku uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 roku 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 roku kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.

Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.

Na k. maja 2017 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,8 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. maja 2017 r. wyniosła 6,50 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 392 mln zł.

 

Dodatkowe informacje: Sebastian Buczek, tel. +603 068 095

 

* * *

 

QUERCUS Global Growth (dalej „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej „Fundusz”), zarządzanym przez Quercus TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”). Informacje o Funduszu oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym. Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela, a w szczególności na inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu może zostać pobrana opłata dystrybucyjna obciążająca wpłatę do Subfunduszu, a także podatek obciążający dochód z dokonanej inwestycji. Wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie są tożsame z indywidualną stopą zwrotu uczestnika z inwestycji, w przypadku, gdy uczestnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dystrybucyjnej lub podatku obciążającego dochód z dokonanej inwestycji. Subfundusz może inwestować w aktywa denominowane w walucie polskiej lub denominowane w walucie obcej. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz może zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem wskazanych w statucie Funduszu instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. Statut Funduszu nie przewiduje obowiązku korzystania z ww. zabezpieczeń. Towarzystwo ani Fundusz nie gwarantują stosowania zabezpieczeń walutowych. Decyzja w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych będzie każdorazowo podejmowana przez Towarzystwo. W pozycji „opłata za zarządzanie”, w pierwszej kolejności podana została część stała wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo, która określana jest jako procent wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, a w dalszej kolejności podana została część zmienna tego wynagrodzenia, która określana jest jako procent wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa ponad podaną stopę odniesienia, nie więcej niż podany w nawiasie procent wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz tabela opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Towarzystwo lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na koniec maja 2017 r. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. W niniejszym materiale zostały zaprezentowane opinie Towarzystwa i osób zarządzających Subfunduszem, chyba że wskazano inaczej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Towarzystwo posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Towarzystwa organem nadzoru.