Bank Pekao i PZU Życie oraz dwa powszechne towarzystwa emerytalne należące do obu tych spółek uzgodniły sposób konsolidacji zarządzania aktywami funduszy emerytalnych. 

Bank Pekao, Pekao Pioneer PTE i PTE PZU zawarły umowę dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Pekao i Pekao Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, którymi zarządza Pekao Pioneer PTE. Skuteczność umowy zależy od udzielenia zgody na transakcje przez Komisję Nadzoru Finansowego oczekiwanej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Przejęcie zarządzania funduszami przez PTE PZU zapewni również usunięcie stanu, w którym podmioty związane ze sobą wskutek nabycia przez PZU kontrolnego pakietu akcji Banku Pekao są akcjonariuszami dwoch powszechnych towarzystw emerytalnych, czego nie dopuszcza ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W decyzji z 30 listopada 2017 r., która nie jest jeszcze ostateczna decyzją regulatora, KNF wskazała między innymi, że zaproponowany przez strony harmonogram czynności związanych z przejęciem zarządzania funduszami emerytalnymi, nie jest sprzeczny z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.