Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wiedzy i zaangażowania. Bez rzetelnego przygotowania teoretycznego trudno wyznaczać cele i mobilizować pracowników.  Ważnym czynnikiem jest również doświadczenie. Przedstawiamy najważniejsze metody i techniki zarządzania firmą, których stosowanie sprzyja osiąganiu sukcesów.

Przykładowe metody zarządzania stosowane w firmach:

1. Benchmarking (badania porównawcze)

Prowadzenie analizy porównawczej polega na zestawianiu praktyk wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie ze stosowanymi w najważniejszych firmach z branży. Benchmarking bazuje na wyszukiwaniu czynników, które decydują o sukcesie przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie procesowe

Planowanie działań i monitorowanie ich przebiegu – na tym polega zarządzanie procesowe. Ważnym elementem jest również wychwytywanie błędów – popełnianych na różnych etapach procesu – i ich naprawianie.

3. Controlling

Kluczowe założenia controllingu to: poszukiwanie informacji, planowanie i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem firmy. Manager w systemie controllingowym ponosi odpowiedzialność za prowadzenie działalności i wyniki osiągane przez firmę. Podstawowe zadanie kontrolera polega na dokonywaniu oceny działania przedsiębiorstwa.

4. Outsourcing

Metoda outsourcingowa polega na zlecaniu firmom zewnętrznym wykonania zadań ważnych dla przedsiębiorstwa. Z outsourcingu korzysta się najczęściej w zakresie księgowości, szkoleń, zaopatrzenia czy obsługi informatycznej firmy.

5. Zarządzanie przez kompetencje

W tej metodzie zarządzania wykorzystuje się kompetencje poszczególnych pracowników dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Dokłada się starań, by zatrudnieni rozwijali się, np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

6. Lean management

Podstawowa zasada tzw. szczupłego zarządzania to ustalenie, co klient postrzega jako wartość. Wykonywanie zadań przez pracowników ma na celu dostarczenie nabywcy tego, czego oczekuje. Duży nacisk położony jest na udoskonalanie oferty oraz stałe podnoszenie jakości produktów i usług.

Błędy w zarządzaniu

Wybrana metoda zarządzania nie może być efektywna, jeśli nie dąży się do eliminowania najczęściej popełnianych błędów.

1. Zbyt duże ambicje

Kierownik, który narzuca cele, nie uwzględniając możliwości, jakimi dysponują pracownicy, jest skazany na porażkę. Motywacja poszczególnych członków zespołu stopniowo maleje w związku z brakiem efektów działań. Poważnym błędem managerów jest również ignorowanie interesu firmy i skupianie się na własnych celach.

2. Porywczość

Błąd pracownika nie usprawiedliwia wybuchów agresji managera. Takimi metodami nie da się skutecznie zmobilizować podwładnych do pracy. Obrażanie, poniżanie itp. to przejawy przemocy werbalnej.

3. Przesadna dyrektywność

Manager, który chce samodzielnie podejmować wszystkie decyzje i nie pozwala pracownikom wykazywać się samodzielnością, tłumi potencjał grupy i poszczególnych osób.

4. Podsycanie niezdrowej rywalizacji

Współpraca pozwala na osiąganie lepszych rezultatów niż współzawodnictwo i chęć okazania się lepszym niż inni. Mądry kierownik podejmuje działania scalające zespół i stara się rozwiązywać konflikty.

5. Apatia

Manager, który nie potrafi zmotywować się do działania i nie dostrzega sensu w tym, co robi, nie sprawi, że jego podwładni będą pracować efektywnie.