Nauczyciele, żołnierze, policjanci, górnicy – to przykładowe grupy pracowników, które mogą pobierać świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Lista zatrudnionych, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, jest dłuższa. Znajdują się na niej również osoby pracujące w szczególnych warunkach.   

Pracownicy, którzy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uprawnia do skorzystania z wcześniejszej emerytury, ponieważ towarzyszy temu duże ryzyko zawodowe. Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo utraty zdrowia, to np. stres, pyły, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura.

Policjanci to jedna z grup zawodowych, którym przysługują szczególne przywileje emerytalne. Funkcjonariusze służący w policji, ABW, Służbie Kontrwywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Straży Pożarnej i Służbie Więziennej mogą przejść na emeryturę w wieku 55 lat, po 25 latach pracy. Osoby, które wstąpiły do służby przed 1 stycznia 2013 roku, nabywają prawo do emerytury po 15 latach pracy. Warunki przejścia na wojskową emeryturę to co najmniej 25-letni okres służby i ukończenie 55 lat. Górnik, który przechodzi na emeryturę, powinien mieć przynajmniej 55 lat i pracować przez 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), z czego 10 lat jako górnik. Nauczyciele i wychowawcy mają prawo do świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje po ukończeniu 55 lat. Kolejny warunek to 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela. Pracownicy organów państwowych i administracji celnej, dziennikarze, artyści i twórcy – to osoby wykonujące pracę o szczególnym charakterze, które również mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.

Praca w szczególnych warunkach – wykaz zawodów

Lista zawodów, których wykonywanie uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załączniku do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id-WDU19981621118. Są na niej profesje, takie jak:

 • pilot,
 • skoczek spadochronowy,
 • nawigator lotniczy,
 • mechanik pokładowy,
 • radiotelefonista pokładowy,
 • instruktor lotniczy,
 • radiooperator pokładowy,
 • steward, stewardessa,
 • sztauer,
 • trymer,
 • robotnik składowy przeładunków morskich,
 • robotnik oczyszczania i obsługi statków,
 • operator urządzeń przeładunkowych,
 • operator przeładunkowego portowego sprzętu zmechanizowanego,
 • dźwigowy przeładunkowych urządzeń portowych,
 • pracownik zajmujący się obsługą pieców koksowniczych,
 • pracownik zajmujący się spiekaniem rud i sortowaniem spieku,
 • wytapiacz surówki w wielkich piecach,
 • pracownik zatrudniony bezpośrednio przy obsłudze pieców stalowniczych i rozlewaniu stali,
 • pracownik zatrudniony przy przetwórstwie azbestu,
 • rybak morski,
 • nurek,
 • ratownik w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.