Pracownicy – zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy – mają prawo do najniższej pensji krajowej. Ochrona wynagrodzenia dotyczy również osób, które wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia. Minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi obecnie 13 zł brutto.

Stawka godzinowa a minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265), każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płacy minimalnej. Przy ustalaniu wysokości najniższej krajowej bierze się pod uwagę wszystkie składniki pensji należnej pracownikowi, a także inne świadczenia ze stosunku pracy. Nie uwzględnia się:

  • 1. wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
  • 2. odprawy emerytalno-rentowej,
  • 3. nagrody jubileuszowej.

Po zmianach wprowadzonych w 2016 r. ustawa gwarantuje wynagrodzenie na określonym poziomie również zleceniobiorcom. Minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 13 zł (stan na rok 2017) i ma być waloryzowana tak samo jak najniższa pensja krajowa, której wysokość w 2017 r. to 2000 zł brutto. Gwarancja nie dotyczy osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy, a także otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Wyjątek stanowią również niektóre umowy opiekuńcze, zawierane np. w celu prowadzenia rodzinnego domu pomocy, sprawowania pieczy zastępczej lub opieki nad uczestnikami wycieczek.

Kto musi wypłacać minimalną stawkę?

Do wypłacania co najmniej 13 zł brutto za wykonywanie zlecenia, zobowiązani są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807). Obowiązek dotyczy również urzędów administracji rządowej i samorządowej. Zagwarantowanie minimalnej stawki nie jest konieczne, gdy stronami umowy cywilnoprawnej są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W porozumieniu należy określić sposób ewidencjonowania godzin przeznaczonych na realizację zlecenia. Na wypadek braku zapisu, zleceniobiorca musi przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie przepracowanych godzin. Może zrobić to w formie pisemnej lub elektronicznej, przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Ochrona minimalnej stawki godzinowej

Pracownik, któremu przysługuje najniższa stawka, nie może się jej zrzec, akceptując niższe wynagrodzenie ani przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Minimalna płaca za godzinę pracy należy się również wtedy, gdy umowa zlecenie została zawarta w formie ustnej. Wypłata musi być przekazywana zleceniobiorcy w formie pieniężnej i w regularnych odstępach czasu. Wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją, zgodnie z zasadami określonymi w art. 833 kodeksu cywilnego. Zleceniodawca, który nie respektuje przepisów prawa, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.   Najważniejsze informacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostały udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/.

pracuj.pl