Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz niektórym zleceniobiorcom. Czas zwolnienia jest ograniczony. W największym wymiarze należy się ciężarnym oraz osobom chorującym na gruźlicę. 

Kto może skorzystać z chorobowego?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku pracownik, który opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zyskuje prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku za czas niezdolności do pracy. Świadczenia przysługują po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi:

 •  – 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 •  – 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Umowa o dzieło nie stanowi podstawy ubezpieczeń społecznych, dlatego wykonawcom dzieła nie należy się wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy.

Ile wynosi maksymalny okres zwolnienia lekarskiego?

Czas na poinformowanie pracodawcy o chorobie to 2 dni od wystawienia zwolnienia. Pracownik ma 7 dni na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy. Zatrudniający przekazuje je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarze mogą wystawiać zwolnienia także w formie elektronicznej, o ile pracodawca posiada swój profil w Platformie Usług Elektronicznych. Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 182 dni. Do okresu zasiłkowego zalicza się:

–  każdy okres niezdolności do pracy;

 • – okresy, w trakcie których pracownik nie wykonywał pracy, ze względu na przebywanie w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • 
  
 • – okresy wcześniejszej niezdolności do pracy, jeśli przerwa między ustaniem poprzedniej i pojawieniem się nowej przyczyny nie wynosiła więcej niż 60 dni.

Ubezpieczony może pobierać świadczenie rehabilitacyjne, jeśli leczenie trwa dłużej niż 182 dni. Pieniądze przysługują maksymalnie przez 12 miesięcy.

Jak długo może trwać zwolnienie chorobowe ciężarnej pracownicy?

Kobiety w ciąży mogą pobierać świadczenie chorobowe przez 270 dni. Jego wysokość wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownica otrzymywała za okres 12 pełnych miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy. Składniki wynagrodzenia, jakie bierze się pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, to:

 • – płaca zasadnicza,
 • – wynagrodzenie urlopowe,
 • – premia uznaniowa,
 • – wynagrodzenie za nadgodziny,
 • – dodatek za pracę w nocy,
 • – wynagrodzenie za czas przestoju.

 

Kiedy pracodawca ma prawo zwolnić chorego pracownika?

Stosunek pracy podlega prawnej ochronie. Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zakaz wypowiedzenia umowy obowiązuje tylko przez określony czas. Zgodnie z art. 53 kodeksu pracy, zatrudniający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:

 • – po 3 miesiącach przebywania pracownika na zwolnieniu, jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 6 miesięcy;
 • – po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego.

Maksymalna długość okresu ochronnego to 272 dni lub 360 dni.