Wysokość wynagrodzeń w wojsku zależy m.in. od stopnia wojskowego. W 2017 r. uposażenie szeregowego wynosiło ok. 3200 zł brutto, kapitana – ok. 5000 zł brutto, a generała – 10-15 000 zł brutto. Żołnierze otrzymują trzynaste pensje i dodatki, m.in. za wysługę lat oraz pełnioną funkcję.  

Praca w wojsku – kto może ją otrzymać?

Podstawowe wymogi, jakie należy spełnić, aby stać się żołnierzem zawodowym, zostały wskazane na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/93/PG_124_137. Rekrutacja jest wieloetapowa. Jej wynik zależy m.in. od stanu zdrowia kandydata i jego sprawności fizycznej. Inne warunki to odpowiedni wiek (powyżej 18 lat), posiadanie obywatelstwa polskiego i niekaralność.

Kryteria zależą od stopnia w hierarchii wojskowej. Zawodowy szeregowy powinien ukończyć co najmniej gimnazjum i posiadać stosowne przygotowanie zawodowe, np. ukończony kurs ratownictwa medycznego. Od podoficera wymaga się świadectwa ukończenia szkoły średniej i odbycia przygotowania w szkole podoficerskiej w Poznaniu, Dęblinie lub Ustce. Oficerowie muszą być absolwentami szkół wyższych i/lub studium oficerskiego. Warunkiem uzyskania stopnia oficera jest także odbycie szkolenia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu lub Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Pensje wojskowe – podstawa prawna

Wynagrodzenia wojskowych ustala się na zasadach wskazanych m.in. w:

ustawie o służbie żołnierzy zawodowych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031791750,

rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia grup uposażenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000617,

rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002296,

rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100410243.

Wysokość wynagrodzeń w wojsku

Zawodowi żołnierze otrzymują uposażenie wojskowe oraz dodatek stażowy. Oprócz tego należy im się trzynasta pensja. Dodatki przysługują również w związku z pełnieniem funkcji, np. dowódcy czy pilota. Żołnierzom przysługują: tzw. mundurówka, dodatki mieszkaniowe oraz nagrody jubileuszowe.

Z danych dostępnych na stronie MON  wynika, że średnie uposażenie żołnierza zawodowego w 2017 r. to 4874,53 zł brutto. Szeregowy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie ok. 3200 zł brutto, starszy sierżant – ok. 4000 zł brutto, kapitan – ok. 5000 zł brutto, pułkownik – ok. 8000 zł brutto, a generał (w zależności od stopnia) – ok. 10-15 000 zł brutto. Pracownik cywilny zarabia średnio 3707,04 zł brutto.