Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do jego obowiązków należy również nadzorowanie, czy normy BHP są w firmie przestrzegane. Za ich ignorowanie grozi zatrudniającemu kara grzywny. Nie może on też wymagać od podwładnych np. dźwigania przedmiotów o zbyt dużej wadze.   

Podnoszenie ciężarów w pracy – przepisy

Normy dotyczące ciężaru przedmiotów, pakunków itp., przenoszonych przez pracowników, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  Z dokumentu wynika m.in., że pracownik, który wykonuje zadania polegające na przenoszeniu przedmiotów, musi mieć wiedzę na temat specyfiki podejmowanych działań. Pracodawca ma obowiązek poinformować go o masie np. pakunku oraz o tym, jak rozkłada się ciężar i gdzie znajduje się środek ciężkości. Zatrudniony ma prawo wiedzieć, jakie ryzyko zawodowe towarzyszy wykonywaniu określonych czynności. Pracodawca powinien także wskazać środki bezpieczeństwa, mające zapobiegać urazom. Podczas dźwigania najbardziej obciążony jest kręgosłup, dlatego pracownik musi znać wymagania ergonomii pracy. Ergonomiczne warunki pracy to takie, które uwzględniają możliwości psychofizyczne pracowników. W razie wypadku pracownika, który nie został właściwie poinstruowany, pracodawcy grożą poważne konsekwencje.

Ciężary przedmiotów, jakie może dźwigać jedna osoba

Masa przedmiotów, które przenosi lub podnosi mężczyzna, nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej i 50 kg – przy pracy dorywczej. Pakunki, które ważą 30 kg, można przenosić na odległość nie większą niż 25 m. Przedmioty – dźwigane przez kobiety – nie powinny być cięższe niż 12 kg przy pracy stałej i 20 kg – przy pracy dorywczej. Pakunki o masie 12 kg mogą być przenoszone na odległość wynoszącą maksymalnie 25 m. Zatrudniony ma prawo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, jeśli pracodawca zmusza go do transportowania zbyt ciężkich przedmiotów.

Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia

Normy – dotyczące pracownic podlegających szczególnej ochronie – wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Pracownice nie powinny wykonywać prac niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Chodzi o zajęcia, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Dopuszczalna masa przedmiotu przenoszonego przez ciężarną to 3 kg. W pracy stałej pracownice nie mogą ręcznie przenosić przedmiotów pod górę. Maksymalna masa przenoszonego pakunku – w przypadku pracy dorywczej – to 1 kg. Niedopuszczalne jest również przewożenie ładunków na wózku jednokołowym lub wielokołowym poruszanym ręcznie. Maksymalny ciężar, jaki mogą dźwigać pracownice karmiące, to 6 kg przy pracy stałej i 10 kg – przy pracy dorywczej.