Grupa SARE poinformowała o bardzo dobrych szacunkowych skonsolidowanych wynikach za pierwszy kwartał 2017 r. Zgodnie z nimi, przychody netto ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale tego roku ok. 10 694 tys. zł w stosunku do 7 655 tys. zł w tym samego okresie w 2016 r., co oznacza wzrost o prawie 40%, zaś szacunkowa EBITDA Grupy wyniosła 1 777 tys. w stosunku do 988 tys. zł w roku ubiegłym w I kwartale, co oznacza niemal 80-proc. wzrost. Natomiast szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto, wypracowany w podanym okresie wyniósł     1 122 tys. zł w stosunku do niemal 561 tys. zł za I kwartał 2016 r., co dało ponad 100-proc. wzrost.

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016
Przychody ze sprzedaży 10 694 098 7 654 750
EBITDA 1 777 373 988 443
Zysk (strata) netto 1 121 633 560 691

 

– Szacunkowe wyniki za I kwartał 2017 r. są nie tylko potwierdzeniem, że jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką dynamikę wzrostu, ale również są bardzo dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Szczególnie, że jak pokazują wskaźniki rynkowe, stale rosną wydatki na reklamę online. To oznacza, że systematycznie zwiększamy nie tylko rentowność Spółki, ale i udział w tym szybko rosnącym rynkumówi Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE S.A. – Prezentowane dziś wyniki to także dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy.

W I kwartale 2017 r., w szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej SARE, można zaobserwować nasilenie pozytywnych trendów. Po trzech miesiącach bieżącego roku przychody osiągnęły poziom  10 694 tys. zł, co w stosunku do I kwartału ubiegłego roku stanowiło wzrost o prawie 40%. Zysk netto osiągnął 1 122 tys. zł, co oznacza wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o ponad 100%. Podobnie kształtuje się wartość EBITDA, która wzrosła o prawie 80% i osiągnęła poziom ponad 1 777 tys. zł. po trzech miesiącach bieżącego roku. Takie wzrosty były możliwe dzięki konsekwentnej realizacji polityki związanej z rozwojem produktów i oferty we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, koncentrowaniu się na badaniach i rozwoju własnej technologii oraz zwiększaniu kompetencji w zakresie omnichannel. 

– Branża marketingu internetowego, w której działamy, charakteryzuje się stosunkowo wysokimi kosztami zmiennymi, zatem musimy znacząco zwiększać przychody, aby osiągnąć założone w strategii korporacyjnej cele. I kwartał tego roku, w trakcie którego przychody wzrosły o prawie 40%, a EBITDA niemal o 80% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, są potwierdzeniem realizacji zakomunikowanych w strategii celów – mówi Krzysztof Zawadzki, członek zarządu SARE S.A. 

Grupa SARE ma bardzo dobrą sytuacje finansową, dysponuje obecnie kapitałem obrotowym w wysokości około 8,5 mln zł, z którego docelowo mają zostać sfinansowane ewentualne przejęcia, pod kątem których stale analizowany i badany jest rynek. Na uwagę zasługuje również fakt, że na solidny wynik Grupy Kapitałowej złożyły się wszystkie spółki tworzące Grupę SARE.

 – To dowód na słuszność naszej polityki inwestycyjnej. Mocno angażujemy się w perspektywiczne spółki oraz projekty start-up’owe. A jednocześnie szybko weryfikujemy nasze plany w przypadku mniej dochodowych projektów. Taka strategia pozwala nam na wprowadzanie na rynek samodzielnych podmiotów, które w efektywny sposób będą budowały wartość całej Grupy SARE – dodaje Dariusz Piekarski.

Rynek reklamy internetowej rozwija się dynamicznie i w większości krajów rozwiniętych jego wartość przekracza już wartość reklamy telewizyjnej. Według prognoz, w Polsce w 2020 r. digital marketing ma osiągnąć 34% udziału we wszystkich wydatkach marketingowych. Oznacza to dużą szansę dla  Grupy SARE, którą może wykorzystać do wzrostu i rozwoju  swoich kompetencji.

Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane opublikowane zostaną 23 maja br. w raporcie okresowym za I kwartał 2017 r.