Płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna – pracodawca nie może od tych czynników uzależniać awansu pracownika lub wysokości jego pensji. Dyskryminowanie lub namawianie do dyskryminacji stanowi naruszenie prawa pracowników do równego traktowania.

Nierówne traktowanie pracowników – kodeks pracy

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 18: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), nie można dyskryminować ani upokarzać pracowników. Reakcja zatrudnionego na nierówne traktowanie nie powinna stać się przyczyną jego zwolnienia, degradacji lub złego traktowania. Szykanowanie zatrudnionych, czyli łamanie przepisów, podlega karze grzywny.

Przejawy dyskryminacji pracownika

Przykładowe zachowania przełożonych, które można uznać za formy dyskryminacji:

  • mniej korzystne warunki zatrudnienia na określonym stanowisku – w porównaniu z pracownikami  posiadającymi podobne kwalifikacje, staż i doświadczenie;
  • odmowa awansu, podwyżki lub udziału w szkoleniu z powodu, który nie ma związku z jakością pracy, a dotyczy np. płci, wyznania, pochodzenia etnicznego, wieku itd.;
  • odrzucenie aplikacji, np. ze względu na wygląd, mimo że aparycja nie ma znaczenia w pracy, o jaką się ubiegamy;
  • naruszanie godności i upokarzanie, np. poprzez niedwuznaczne aluzje.

Molestowanie seksualne i mobbing są przejawami dyskryminacji. Nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, ale również o werbalne upokarzanie i napastowanie. Zanim zdecydujesz się zgłosić sprawę do sądu pracy, warto zgromadzić dowody. Nie zawsze nierówne traktowanie można uznać za dyskryminację. Różnicowanie pracowników jest dozwolone, np. wtedy, gdy ze względu na wiek lub stan zdrowia zatrudniony nie jest w stanie sprostać wymaganiom pracodawcy.

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz dyskryminacji w pracy?

Jeśli doświadczasz nierównego traktowania, możesz złożyć pozew w sądzie pracy. Nie musisz udowodnić winy pracodawcy – to on ma obowiązek dowieść swojej niewinności. Uzyskasz odszkodowanie lub zostaniesz przywrócony do pracy, jeśli sąd stwierdzi, że doszło do dyskryminacji. Po zgłoszeniu sprawy do sądu, najczęściej rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Po stwierdzeniu nieprawidłowości, inspektorzy mają prawo nałożyć grzywnę na kontrolowanego pracodawcę. Jej wysokość to przeważnie kilka tysięcy złotych. Szef nie może zwolnić Cię z pracy, dlatego że zgłosiłeś naruszenie zasady równego traktowania. Represje i szykany, ze względu na zeznawanie przeciwko przełożonemu (także w charakterze świadka), można zgłosić np. dyrektorowi lub zakładowej organizacji związkowej.

źródło: pracuj.pl