Co czwarta mikro i mała firma eksportuje w województwie lubuskim. To rekordowy wynik w kraju. Duży odsetek firm prowadzi inwestycje. Gorzej jest z wprowadzaniem innowacji. Takie wnioski płyną z siódmego już „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016” przygotowanego przez ekspertów Banku Pekao SA.

W 2016 r. 25% mikro i małych przedsiębiorców w województwie lubuskim eksportowało (wzrost o 8 pp. w porównaniu z 2015 r.) Jest to najlepszy wynik w kraju, gdzie średnio eksportuje 18% przedsiębiorców. Odsetek eksporterów w województwie rozłożył się po równo (po 25%) pomiędzy obydwa podregiony: gorzowski i zielonogórski. W przyszłym roku, odsetek eksportujących w województwie utrzyma się na poziomie 24% (czyli znacznie powyżej średniej dla kraju, gdzie zamierza eksportować 19% firm). Eksporterów w podregionie gorzowskim będzie nieco więcej (26%) w porównaniu z podregionem zielonogórskim (23%).

Inwestycje w województwie lubuskim również stoją na bardzo wysokim poziomie. W ubiegłym roku, odsetek inwestujących wyniósł 51% (średnia dla kraju to 49%). Najwyższy odsetek inwestujących był w podregionie gorzowskim – 55%. W podregionie zielonogórskim inwestowało 49% firm. Prognozy na przyszły rok są jednak gorsze niż średnio w kraju – w województwie lubuskim zamierza inwestować 33%, a w kraju 39%. W podregionie zielonogórskim zamierza inwestować wyższy odsetek przedsiębiorców – 35%, a w podregionie gorzowskim 31%. Nakłady inwestycyjne w województwie lubuskim są nieco niższe niż średnio w kraju.

W województwie lubuskim przedsiębiorcy realizują inwestycje, aby poprawić efektywność (52%), dokonać wymiany środków trwałych (51%) oraz zaspokoić popyt na produkty i usługi firmy na rynku (11%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa lubuskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm w przyszłości chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

Odsetek innowacyjnych firm oraz nakłady na innowacje produktowe są niższe od średniej krajowej. Innowacje produktowe wdrożyło 21% firm (średnia dla kraju to 24%). Odsetek ten jest jednakowy dla obydwu podregionów. Innowacje procesowe wdrożyło 17% przedsiębiorców w województwie, to o 4 pp. mniej niż średnio w kraju. Więcej innowacji procesowych wprowadzają właściciele z podregionu zielonogórskiego (14%). W podregionie gorzowskim odsetek ten wynosi 12%.

– Dobrą wiadomością jest to, że firmy z województwa lubuskiego dużo eksportują i inwestują. Elementem, który należałoby wzmocnić jest innowacyjność – mówi Jakub Fulara, współautor Raportu Banku Pekao SA.

Jak co roku, w Raporcie Banku Pekao został wyliczony Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – miernik nastrojów przedsiębiorców. Średnia wartość Wskaźnika dla województwa (wypadkowa ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy) wyniosła 97[1], pkt i była równa średniej dla kraju. Przy czym, ubiegły rok właściciele firm ocenili lepiej niż średnio w kraju (96,8 pkt vs. 95,4 pkt), a perspektywy kolejnych 12 miesięcy nieznacznie gorzej (97,6 pkt vs. 97,9 pkt). W przyszłość z większym optymizmem patrzą przedsiębiorcy z podregionu gorzowskiego, oceniając ją na 98,8 pkt, a przeszłość lepiej oceniają przedsiębiorcy z podregionu zielonogórskiego – 97,2 pkt.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury kalkulowany jest na podstawie ocen przedsiębiorców w ośmiu obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży, firmy, przychodów firmy, wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania i oczekiwania na zapłatę. Lubuscy przedsiębiorcy większość z obszarów oceniają wyżej lub podobnie jak ich koledzy w kraju. Jedynie zatrudnienie zostało ocenione nieco gorzej niż średnio w kraju, ale i tak, zostało najwyżej ocenione spośród wszystkich obszarów w województwie. Drugim obszarem, który uzyskał najwięcej punktów była sytuacja firmy.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 209 firm z województwa lubuskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów).