Z najnowszego „Barometru EFL[1]” za I kwartał wynika, że wraz z początkiem nowego roku nastąpiła znacząca poprawa nastrojów w sektorze MŚP. Obserwowany pomiędzy II a IV kwartałem 2016 roku trend spadkowy został odwrócony i w pierwszym tegorocznym odczycie odnotowano najwyższą w historii dotychczasowych pomiarów wartość dla I kwartału – 57,1 pkt. (IQ 2015 – 54,3, IQ 2016 – 53,1). Za wzrost wartości indeksu odpowiadają przede wszystkim optymistyczne prognozy dotyczące poziomu inwestycji – co trzeci przedsiębiorca twierdzi, że będzie więcej inwestować.

Patrząc na PKB za cały ubiegły rok nie ma powodów do entuzjazmu. Jednak już pierwsze dane makroekonomiczne za ten rok wskazują na odbicie nastrojów w sektorze małych i średnich firm. Według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o ponad 11 proc. r/r, a produkcja przemysłowa o 9 proc. r/r. Nadejście wiosny w polskich firmach sygnalizują także wyniki pierwszego tegorocznego odczytu „Barometru EFL”. Nie tylko został zatrzymany trend spadkowy, z którym mieliśmy do czynienia w trzech kwartałach ubiegłego roku pod rząd. Ale też widoczny jest powrót przedsiębiorców do inwestowania – odsetek firm przewidujących wzrosty inwestycji jest najwyższy od ponad roku. W związku z tymi danymi spodziewamy się ożywienia polskiej gospodarki w tym roku, czego głównymi determinantami będą rosnące wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i właśnie odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia, na przełomie II i III kwartału – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Inwestycyjne przebudzenie w MŚP

Wynik „Barometru EFL” za I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. i w porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty wyższa. Tym samym nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy IV kwartałem 2015 roku a I kwartałem 2016 roku odczyt „Barometru” spadł. Został również przerwany trend spadkowy, który był obserwowany pomiędzy II a IV kwartałem 2016 roku. Co więcej, w pierwszym tegorocznym pomiarze odnotowano najwyższą w historii dotychczasowych pomiarów wartość dla I kwartału. W analogicznym okresie 2015 roku odczyt wyniósł 54,3 pkt, a w 2016 roku – 53,1 pkt.

Na wzrost wartości „Barometru EFL” w I kwartale tego roku decydujący wpływ miała istotna poprawa nastrojów pod względem planowanych inwestycji. Odsetek osób, które spodziewają się więcej inwestować na początku tego roku, wzrósł o blisko 10 pp. (z 22 proc. do 31,9 proc.) i był najwyższy od początku 2015 roku.

Nieznacznie, ale wzrosła również liczba firm spodziewających się dynamiki sprzedaży (IQ 2017: 18,3 proc., IVQ 2016: 14,8 proc.) oraz prognozująca wyższą płynność finansową (IQ 2017: 13,5 proc., IVQ 2016: 10,3 proc.). Negatywnie spośród wszystkich czterech składowych „Barometru EFL” wyróżnia się jedynie planowane zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W ujęciu kwartalnym w tym obszarze liczba ankietowanych oczekujących większego zastrzyku gotówki spadła o 4,5 pp. do 17,1 proc.

Idzie wiosna w MŚP?

Skąd taki optymizm? – Przede wszystkim należy pamiętać, że wynik „Barometru EFL” opiera się na subiektywnych opiniach przedsiębiorców na temat ich planów inwestycyjnych i rozwoju swych firm w danym kwartale. W związku z tym, na ich odpowiedziach mogły zaważyć między innymi spływające dane mikro- oraz makroekonomiczne oraz prognozy analityków, które ostatnio są coraz bardziej optymistyczne. Do tego branża leasingowa, która zawsze jako jedna z pierwszych odczuwa wszelkie zawahania w gospodarce, miniony rok zakończyła z rekordową wartością sfinansowanych aktywów. I jeśli tylko powtórzy się sytuacja z lat ubiegłych, gdy pomiędzy I a II kwartałem wartość wskaźnika będzie dynamicznie rosła, możemy spodziewać się, że w kolejnym pomiarze „Barometr” osiągnie wartość rekordową dla dotychczasowych pomiarów – prognozuje Radosław Kuczyński, prezes EFL.

 

[1]„Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.