Niszczenie mienia należącego do pracodawcy czy ignorowanie poleceń przełożonych – to przykładowe zachowania stanowiące naruszenie obowiązków pracowniczych. Za takie działania pracodawca może stosować kary porządkowe. Najpoważniejszą z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Obowiązki pracownicze – kodeks pracy

Pracownik musi wykonywać obowiązki wymienione w dziale IV kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Należy do nich m.in.:

przestrzeganie regulaminu pracy, dbanie o dobro zakładu pracy, dochowywanie tajemnic służbowych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Naruszenie obowiązków przez pracownika to na przykład:

Zignorowanie polecenia przełożonego

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi stosować się do instrukcji wydawanych przez pracodawcę czy kierownika, o ile dotyczą one zakresu jego obowiązków i są zgodne z prawem. Ignorowanie poleceń stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną nałożenia kary porządkowej (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kary-porzadkowe-kiedy-mozna-je-nakladac).

Samowolne opuszczenie firmy w godzinach pracy

Pracownik etatowy nie decyduje samodzielnie o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, chyba że wykonuje obowiązki w ramach ruchomego czasu pracy (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/elastyczny-czas-pracy-zalety-i-wady). Opuszczanie stanowiska np. 20 minut przed zakończeniem dnia pracy, jest niedopuszczalne.

Naruszanie zasad BHP

Wykonywanie obowiązków bez niezbędnej odzieży ochronnej czy korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem – to zachowania, które są niedozwolone w miejscu pracy. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników, dlatego ignorowanie reguł BHP może być surowo ukarane. W szczególnych przypadkach grozi za to zwolnienie dyscyplinarne.

Niszczenie mienia pracodawcy

Pracownik odpowiada za powierzony mu sprzęt czy towar należący do firmy. Umyślne niszczenie własności zatrudniającego wymaga naprawienia szkody(https://porady.pracuj.pl/kiedy-pracownik-ponosi-odpowiedzialnosc-materialna/). Może być również powodem nałożenia kary finansowej lub zwolnienia.

Ujawnienie informacji poufnych, które mogą narazić pracodawcę na szkodę

Każdy pracownik powinien dbać o interes przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Nie może np. ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących zabezpieczeń w budynku. Po podpisaniu klauzuli poufności zakres chronionych danych zwiększa się (https://porady.pracuj.pl/co-moze-stanowic-tajemnice-handlowa-firmy/).

Nieusprawiedliwiona nieobecność

Choroba czy nagłe wydarzenie losowe – to okoliczności uzasadniające absencję. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się według ściśle określonych zasad(https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jak-usprawiedliwiac-nieobecnosci-w-pracy).

Wykonywanie obowiązków pod wpływem alkoholu

Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec osoby, która pojawiła się w pracy pod wpływem alkoholu – tym poważniejsze, im większe zagrożenie stwarza takie zachowanie.