Na ostatniej prostej znajdują się prace nad dwoma ustawami z pakietu tzw. „100 zmian dla firm” Ministerstwa Rozwoju. Jutro Senat powinien podjąć decyzję, czy skierować do Sejmu nieliczne poprawki do noweli Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do projektu ustawy o ułatwieniach w dochodzeniu wierzytelności. Wejście w życie obu tych ustaw planowane jest   1 czerwca 2017 roku.

Pakiet „100 zmian dla firm” to pierwsza kompleksowa inicjatywa deregulacyjna Ministerstwa Rozwoju. W ramach pakietu przeglądowi i poprawkom poddano dziesiątki ustaw, skupiając się głównie na punktowej interwencji eliminującej zbędne przepisy. Jednocześnie nie zaniechano zmian o charakterze systemowym. Takie zmiany to m.in. obowiązująca już regulacja dotycząca braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za stosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu administracji publicznej. Ma to zabezpieczyć przedsiębiorcę przed nagłą zmianą zdania przez urzędników, z którą wiąże się najczęściej obciążenie o charakterze fiskalnym. A mówiąc wprost, nakaz zapłaty rzekomo zaległej sumy wraz z odsetkami.

Dwa oczekujące na głosowanie w Senacie projekty ustaw – nowela Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawa ułatwiająca dochodzenie wierzytelności – dotykają niezwykle istotnych dla przedsiębiorców kwestii. Przede wszystkim przewlekłości postępowań administracyjnych oraz zatorów płatniczych. W przypadku zmian procedury administracyjnej można mówić o małej rewolucji, gdyż na szerszą skalę ma być stosowana zasada milczącej zgody organu. To znaczy po prostu, że brak sprzeciwu bądź decyzji w wyznaczonym ustawowo terminie będzie równoznaczny z przyznaniem racji wnioskodawcy. Ważne też będzie wprowadzenie mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów. Co więcej, wątpliwości faktyczne mają być rozstrzygane na korzyść strony, a w sytuacji nakładania na przedsiębiorcę administracyjnych kar finansowych organ będzie musiał kierować się szeregiem wytycznych, które zostaną dodane do KPA.

Generalnie wprowadzane zmiany oceniamy pozytywnie. Jednak jak zwykle chcemy podkreślić, że kluczowa jest praktyka. I zapewniamy, że jako partnerzy społeczni będziemy monitorować realizację wprowadzanych zmian. Już widzimy pewne zagrożenia. W przypadku administracyjnych kar finansowych niepokojący jest szeroki katalog wyłączeń od zasad ogólnych i kierowanie przedsiębiorców do ustaw sektorowych, jak np. Prawo energetyczne. Podobnie milczące załatwienie sprawy będzie dotyczyło wyłącznie tych przypadków, które zostaną określone w prawie materialnym, czyli w innych ustawach. Oznacza to, że aby w pełni skonsumować owoce pakietu „100 zmian dla firm” potrzebne będą kolejne zmiany w przepisach.

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP